Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Volksparts

 

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites volksparts.eu van Volksparts .

 

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Volksparts.eu te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van volksparts.eu geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Volksparts is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot volksparts.eu te ontzeggen.

 

3.Wijziging

Volksparts is te allen tijde gerechtigd de informatie op volksparts.eu en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Volksparts adviseert u volksparts.eu en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

4. Doel volksparts.eu

volksparts.eu beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over Volkswagen onderdelen in de breedste zin des woords. Op de door volksparts.eu aangeboden producten zijn de voorwaarden van Volksparts van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van volksparts.eu worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Volksparts). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via volksparts.eu zijn de voorwaarden van Volksparts respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Volksparts of haar partner geleverde deel van het pakket. Volksparts streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Volksparts de informatie op volksparts.eu met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

5. Hyperlinks

a. De website’s van Volksparts bevatten hyperlinks naar websites van andere dochters van Volksparts Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

b. volksparts.eu kan hyperlinks naar websites van partners van Volksparts en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Volksparts is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Volksparts deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

6. Eigendom

Alle rechten op volksparts.eu en alle informatie op deze website’s berusten volledig bij Volkpsarts, haar partners en adverteerders. Volksparts behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Volksparts, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Volksparts geldt: © 2009 Volksparts, Nederland.

 

7. Informatie

volksparts.eu en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van volksparts.eu zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Volksparts. Het is niet toegestaan informatie die van volksparts.eu wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 

8. Gebruiksrecht

Volksparts verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan volksparts.eu te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om volksparts.eu te kunnen raadplegen of volksparts.eu in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om volksparts.eu te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Volksparts worden ontsloten. Bovendien is het verboden volksparts.eu - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van volksparts.eu voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

9. Beveiliging

Volksparts spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van volksparts.eu achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van volksparts.eu te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Volksparts staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Volksparts is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid

Volksparts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van volksparts.eu, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op volksparts.eu of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf volksparts.eu, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om volksparts.eu te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Volksparts

 

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

13.  Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op volksparts.eu gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van volksparts.eu worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.