Spruitstukken

Spruitstuk VW 1.8 / 2.0 8V 2 x 40 DCOE

Spruitstuk VW 1.8 / 2.0 8V 2 x 45 DCOE

Spruitstuk VW 1.8 / 2.0 16V 2 x 40 DCOE

Spruitstuk VW 1.8 / 2.0 16V 2 x 45 DCOE 1 piece

Spruitstuk VW 1.6 / 1.8 8V 1 x DGV / DGMS

Spruitstuk VW 2.0 8v Crossflow 2 x DCOE